Ανάθεση

Διαθέτω Ακίνητο η Επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία: